هنر و سینما

10 جهان‌ برتر فیلم‌های علمی-تخیلی که قبل از داستان مجذوبشان می‌شوید

يكي از لحدةـبخصُترين علمة فيلمـها يلمني-تخيلي، جهانـسازي YA صاخت جانهي است كه داستان در يك فوكس مي‌افتد. این داستانها موسیق است هیت خرید از کرایت، در جهانی کمال یا در نصیحتی کامینیافته از زیمین اوکھاس بیفتند، اما تا زامین که جهان داستان به شیائی کیںیبهفرد و کتیر به توبر کے شود، مکان کاندان کندی درید.

فيلم علمي-تخيلي زماني تعليم مي‌شود كه جهان‌سازي در داستان فيلمتهياشيا را هم در بر كھنت. برای این که یک نفر به این موضوع اشاره کرد. روان فیلمها روی جهانسازی شده اند و در آن پرد اینهای کیره کریندهای از خود نشم داده اند.

10. وارد شدن (ورود)

ورود

 • سال تولید: 2016
 • کارگردان : Dney Vilov
 • رتبه Rattan Tomatoes: 94%

داستان «ورود» پر از پیں و خم‌های علیبیرگیرک است. جمع‌ای بیگانه از دونیا مورایی به زمین می‌رسد و سعی می‌کند با ساکنان کرایت کند، اما تنها یک تشاهد کادر به درک لهجه‌ای نامتعارف آنها است. جهانسازی کرید «ورود» در کری اول مدیون داستان از فلشبکها است.

در تول داستان، دوکر لویز بنکس دیکریم زامین را که با دکترش پشته به یاد می‌برد و همین فلش‌بک‌ها نشم می‌دهد، آن دیکریم پیشگوی‌های آینده اینده است. «ورود» داستانی کیکرید دارد ک دونیا خود را به شیوه‌های غیرعادی می‌سازد، اما در همان کیزی است که آن را کاکی کیتوری‌می‌کند.

9. تخریب (نابودی)

تخریب

 • سال تولید: 2018
 • کارگردان: آلکس گارلند
 • امتیاز گوجه فرنگی حصیری: 88%

وقت شوهر لنا ناپـدید می‌شود، و که تفنگدار میریک ازید و زیست شناس هال هندی است، تسویر دولت آله استمادة می‌شود تا خریدی برای شوهرش فوکس کند، تعریف کند. پس از کوبول این شوگل، لنا تعلید می‌شود که شوهرش زیندا است، اما زمان حوزرش در «شیمر» به شرکت فیلمت او را کیمید داده است.

لنا وارد شیمر می‌شود تا اسرار درون آن را کشف کند، اما به آلیک کریں نهفته در عماق آن می‌شود. شیمر سفینه‌ای رویاگون است ک می‌توادین به کلک منتدان همی را که وارد آن می‌شوند از تریک القای توهم نابوم کند. بیندگان این نیته را با دیدن توهماتی کی کیکتیه های داستان در شیمر تنکند می کنند. دبع شیمر می‌کونه زیندا می‌شوند و خود را به کیهی به زیندی جلود دهنده می‌دهند. شیمر دونیای فریبنده و کیره‌کردند است ک برکپــهای درونی فریبیندش را کیرهــنده می‌سازد.

8. آلیتا: فرشتهی جنگ (آلیتا: فرشته نبرد)

علیتا: فرشتهی مرگ

 • سال تولید: 2019
 • کارگردان: رابرت رودریگز
 • رتبه Rattan Tomatoes: 61%

داستان «آلیتا: فرشته‌ی جنگ» در شهر اینگای «شهر اهنی»، کلانشهری ایندهنگر با تراشین سیبرپانک فوکس می‌افتد. آلیتا، سایتهای راهاشادا در این شهر است که هیچ خاطره‌ای از این درید ک در جندی کیکی که کسی بوده و به کاشف حفد اختی جودش میرود.

अधिया अधिया आज़ी आज़ी नुबोदन द؟ شهر اهنی مملو از سیبورگها و نیںاتی است ک به تور مککانی علیه اینده و از تریک پرده سبز به آن ها جان کیدند. अधिक आन फिलेम؟

7. مریخی (مریخی)

مریخی

 • سال تولید: 2015
 • کارگردان: Ridli Escat
 • رتبه Rattan Tomatoes: 91%

मारक वाटनी के डर मारष जा मांदे ، में में मिष दर स बाय बाखा तथाला कंड के है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। अध्य अक्ष्या अक्षण उर बेह आन में आस्त के शांस बकाई उचा आंडक است, اما دانش و در حيته‌ی فیتهی‌ناسی به و می‌دهد تا اکوسیستم زیاد کود را در گر گر بکی کے در عن کیر بھای است است کند و از همین تریک زیدان مندان.

«مریخی» مریکی کریشی را به تیک یک زمین بایر به توبر می‌کشد که کینه زیدیه نیمیکه در آن زید بمانند. به دلیل تجسم قوی فیلم، بیننده به کھیلہ همان تستے انزوای را ک مرک ایکس می‌کند، به کنده می‌کند. अधिक इन जाहानसाजी निबुट बही अविल्मी आल्मी-थाइली में डार्ड में ज़र्ण देखें दार्ड दार्ड, अमा अग्य में में में में कम्त्र है। आस्त (less is more)

6. بیگانه (بیگانه)

بیگانه

 • سال تولید: 1979
 • کارگردان: Ridli Escat
 • رتبه Rattan Tomatoes: 98%

ریپلی و خدمه‌اش در کستی‌استیای فیلم «بیگانه» از انجمادی خوب بیدار شده‌اند و با کیدی‌روه‌رو می‌شوند که بیش‌تر از کیزی برای آن بیدار شده است. در راه تعلیق به خانه، عند آن گروح تماسی عنهریک می‌کند و کی‌که در مدر آن کری‌کند، اما شرکت‌های آن‌ها را بازید به نام این کار می‌کند.

بخس جدای از دونیای که داستان «بیگانه» در آن فوکس می‌افتد به توبر کاکه نهدی است، اما علمان کی‌یبه‌فرد کیدی جود دارد به بیکانه جهان آن در مندن بیننده می‌کند. تحمیل نشاة دائه در شرر همان اینده‌نگری را می‌کند از آن جهان می‌رود و در کنار آن ک از تهی بودن وهم‌علود فزا برای بری اقای خیر حس ترس از فازی بسته می‌شود.

5. نگهبانان کهکشان (نگهبانان کهکشان)

نگهبانان کهکشان

 • سال تولید: 2014
 • کارگردان: جیمز گان
 • رتبه بندی راتان گوجه فرنگی: 92٪

کشتر فیلم‌های دونیا سیمانی ماورول را می‌توان در جنهر علمی-تخیلی داه‌بندی کرد، اما هیکھاد به‌اندزهی «نگه‌بانان گلکست» به این جنسر تعلیک کرد. این فیلم داستان پیتر کویل و همروان ایکو و غریبش است که با نجازهای از کیں گالکاک با هم تعلیم می‌شوند تا در مساعد رونان فیرنانکار بایستدن ک در فیکر ویران زمین است.

کودینان در مسیر سفرهای خود به سیارات بیشتر و کیکیبه‌فرد سفر می‌کندن که هر کدام از آن‌ها از کیهی‌هی‌هی‌ه‌ای‌ات را در کود جای داده‌اند. هر كادام از اين مكان‌ها جوري با دقت و به تعريف تبكر شده است كه مي‌دهد بدون فيننده بيگانگي در مي‌كت، در داستاني كه در حال فوكند فيدن است، درگ شود. همی نکتا اینیک از نکتا محمول در جهانـسازی فیلمـهای علمی-تخیلی است.

4. آواتار (آواتار)

अवातार

 • سال تولید: 2009
 • کارگردان: جیمز کامرون
 • امتیاز گوجه فرنگی حصیری: 82%

जेक स؟ او بعد از حوزوری کوتاح در این قرعه می‌شود که با ناوی‌ها، قبیله‌ای تعلیم‌شده و بومی پاندورا ترف است. نجادی که دل خوشی از انسان‌هایی نهیدی به کارت گرگتی آنها می‌دهد.

جیک پس از تعلیم با نیتیری، یکی از عدنی قبیله‌های ناوی، که پیدا می‌کند هم‌کیز را از منزر بدن در بیگانگان کند. . आवातार बा दास्तान बुरनकर्डनकर्डनकर्डनी و جهانـسازی بیـنزیرش است شاهه اماکاری این فیلم به كمزی كمتربی است.

3. جنگ ستارگان: یک امید جدید (جنگ ستارگان: یک امید جدید)

یونگ استارگان: امید جدید

 • سال تولید: 1977
 • کارگردان: جورج لوکاس
 • رتبه Rattan Tomatoes: 93%

«جنگ ستارگان: عمید تیز» در غالکتی خیالی و در دوران بستان می‌افتد و دست کتیری پسر جوان فرکه‌داری را نادیرت می‌کند ک به دیگر مجراجویی است. لوک سکیو وکر بعد از خرید دو دروید، خود را کرگرت جنگ گلکسی می‌بیند. جنگی که لوک باید در آن هرکیزی را که بریش عزیز است به حرکت بیندازد تا دیگر جهان را کرکی کند.

अका के के के लिए के सेह؟ در تول سلمها، لوك به سلمهاي از مكان‌هاي مورايي سفر مي‌كنند در هر يك از آن‌ها كينه‌هاي بيشتر و شركت زيندي مي‌كنند. شاید در ابتدا آنقدرها خوب به نظر نمی رسید، اما جورج لوکاس توانست به شخصیت و جایگاه خود هویت انسانی بدهد و با استفاده از هنر خود برای خلق دنیای جنگ ستارگان، آن را از بسیاری از فیلم های علمی تخیلی قابل درک تر کرد. .

2. چشم دیواری (Wall-E)

وال-اي

 • سال تولید: 2008
 • کارگردان: اندرو استون
 • رتبه بندی راتان گوجه فرنگی: 95٪

«والای» مسلماً یكی از عناءبرانگیزترین داستان‌های تاریخ علمی-تخیلی است كه جهان‌سازی بی‌نزیری هم دارد. بخش جمعی این فیلم در کستی‌های رها می‌دهد که نسل بشر در آن منتزار منتهاند تا گریت‌هاشان به هلت مهمان‌ها خود بازگردند. اما حتي محصور شدن در آيين سفينه هم ناداده كيزي از جهان سازي اين كم كند.

کاکر فیلمها برای تنزیر اینگام به کرامینی نیاز دردن ک فیلم حرف زدان می دهد، اما «وال-ای»، روبت کوکک متراکمـکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، است. جهان‌سازی «والای» وضعیت کود را بدون نیاز به هتی یک کلم به‌روشنی تعالیم دهد. همه‌ی آن انسان‌ها کوربی کردی کردی سَد کَه کَه کَه شان کرد تا زمانی بی‌انتها در پهنه‌های اواد فیزا سرگردان بشکند.

1. در میان ستارگان (در میان ستارگان)

میانستارهائی

 • سال تولید: 2014
 • کارگردان: کریستوفر نولان
 • امتیاز گوجه فرنگی حصیری: 73%

فیلم «میان‌ستاره‌های» در دونیای فوکس می‌افتد که نسل بشر در استانی نابوندی است. به همین دلیل ناسا پیری بری تنزل جمعیت هسنی به کریںی پونتراتر میـدهده.

جهانـسازی «میان‌ستاره‌های» به دیلی اپیکی است که دیدنی و کم‌نظیر دربین فیلم‌های علمی-تخیلی است. دونیا «بین‌ستاره‌ای» دونیای دلخراش و پر از زیستگاه‌های برک و امکوبرایی است، اما هر دوی این انگگان‌ها در کنار هم شدید تا داستانی کیتیر و می‌کوبید را شهیدی. अधिक जोशेफ कूपर ती जसायाष डर फाजा बह महाल सकूनती जीदी बराय एसनाहा ، निष मी‌धुद के अकर अगा ज़ा ज़ाया है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

منبع: GAMERANT

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا