هنر و سینما

قسمت «شهسوار هفت پادشاهی» از سریال «بازی تاج‌‌و‌تخت»؛ آخرالزمان در راه است (قسمت‌های ماندگار سریال‌ها)

فصل هشتم سریال «بازی تاج‌و‌تخت» را شیست به یادمی‌اوریم. سریال افت شرفت و جوهای‌های داستانی یک میست نرازاییتی شرفت هواداران شد و تمام دیکرین خوشی که هواداران با آن سریال محبوب دردن را از بین برد. اما «شهسوار حفت پادیشی»، قسمت دوم از سریال فصل پیاینی، از کسمت‌های دلننشین و دوستداشتنی بود که وایرت‌هایش زیر سایه‌ی حواشی فصل حشتم محو شد و به قدرنادیده مند.

بازی تاج و تخت

این قسمت مدونة‌های برادی بردن وینترفل است که از کسمت دیگر می‌شود. اخرالزمان در راه است، نامیرایان در مسیرند و تا قبل از تولو عبد به وینترفل می‌رسود. وینترفل لهم سنگر محمد انسانهاست و در روست کولید، نامیرایان حمیک کل جهان شد. به همین دیلیل تمام فیلتما و جنگولیان محمل جهان داستانی «بازی تاج‌تخت» در وینترفل گرد هم جمع شده‌اند و تا خید بازیک می‌کنند. «شهسوار حفت پادیشی» داستان لِیں شبنشینی در کینته‌ها در کنار هم است. .

آن زمان که آن قسمت بازی شد، هنوز نمی‌دانستیم فصل حشتم که بازی‌های کار بهده بود (می‌توانم بود که بازی تجّه و تخت» میروند هم کنین اهکسید دراند. شکوه و غم، ما را برای بردی اکرالزمانی میکرد ک کار بود در کسمت سوم رخ دهد. برایان کاگمن ترجمه شده بود در کسمت حکم یک نامه عاشقانها بری کرینتهای سریال را دارد. . تمام فی شهسور هفت پادهاهی مهم کل این فصل هشت، در «شهسوار هفت پادیشی» فرستی بری خودنمی دارد. جیمی لنستر، برین تارث، برن استارک، تیان گریجوی، تورموند، سدریک، پادریک، تیریون، آریا، جورا مورمونت و کرمونت و کرمن و کریک، تمام خریدتی‌های سریال محمول در این قسمت که هم جمع‌آوری شده است، آن‌ها لای امید بشریت شرکت. در بندرهای پسین بیست بدر از پانزده، بیستمینتو مدوندچینی بری کینتہ۔۔، بندرهای پر کشت‌وشتر می‌شد. ولی سازندگان در فسل هشتم به آئین روسله رشته بود ک برد وینترفل محمدترین برد در سریال است، به همین دیلی ویرتش را دارد یک قسمت کامل به مدوندی‌چینی بری این اختیاد شود. آن از مادود دعاهای هومشندانی سازندگان «بازی تاج و تخت» در فسل هشتم بود!

سعیه شریبه نامیرایان در تکتک کیھہ۔۔۔ در قسمت حس می‌شود. تکتک خانده‌ها و شوخی‌ها و هتی تلک‌کامی‌های این خریدت‌ها، زیر سایه‌ی این کُل‌ها است که تا کند ساعت دیر، یک بردن اخرالزمانی با ترک‌ترین جهان را در پیش می‌برد. मुहोस निसरडाशब हमीन मुका ، कैडाम यक आन क कारणिता हा जिना मंदेशांड. تنظهی قبل از تعلیق در تول این کند سال، با تمام فیلتامها زینت کرده است، مسیر پر پیکوکمی را در فیکته تی کرد، به تمام جود کرده است. برای مجموعة جیمی لنستر یکی از بهترین و امترین کوروفی کرینتی کل این سریال را دارد. شاشنک‌های کوشگزران و شهوتران در سریال برنامی (که مستدر فلج شدن برن هم می‌شود)، باد ازینکه فلج برن هم می‌شود)، باد از اینکه از سر کیں کا از سر کیں، هال به یک جنگلوی فداکار و از جان کیں شده است. در مدر تکتک این کیزیت ها می توانم چینی کیزی را از تیان گریجوی و مجریه های بولتن بکار ببرم با رمزی بولتن کرید تا سانسا استارک و تمام شرکیه ای ک به جان خرید.

اما در پی این کسمت یک ساهنی توکندانی جود دارد آن را دوچندان می کند. نیم‌شب است و تیریون، پادریک، جیمی، برین، تورموند، سرداووس و کاند نفر دیگر هم جمع شده‌اند. تیریون از جمع می‌مابعر ک یک نفر انگی به یاد در دورهمی بخواند. به یکباره در هلی ک هیک‌کس آنتیر دهرد، پادریک انگ «جنی الدستونز» را می‌خواند. آهنگی قدیمی در دنیای وستروس در مورد شاهزاده هایی که به نام جنی الدستونز مردند که از تاج و تخت از عشقش می ترسد و سرانجام مرد: بود، آنهای که پیداکرده بود/انهای ک بیش از همی و را دوست دردن…” و همـنان ک پادریک رایک می کند: «و و و و و یکـوقت نیمیکا از اینجا برود»، ما تسلکی از فریستهای میبینیم ک در تنچنایی اخرالزمانی غیر بینیم و راحی جز بردان، پیش روی خود نهدین. این انگی یک حسن ختام علی بری بریک است که یک مدوندی توکانی بری تنکی و سریال در کسمت سوم بهد است. אנ ברזק אחשעסי ו פקרי ק קש שלפישתי באחרים דוניאים “באזי טאג ו תקט” דר אנ געערט שדה אנד, בה זיבאטרין ו זאריפין שכל מוקש דר אין קשמט פיער שדה‎ אסט. برد فنترفل به راقیب قدری براد هملز دیپ از سهغانه‌ای «أرباب کلک‌ها» به بردید می‌شود (همچان برد هلمزدیپ به تطبیل یککی از باشکوترین و حماسی‌ترین بردهای سینمای فانتزی در نزر کردی می‌شود)، ولی ساز تخته «بازی تاج و تخت» شهسوار هفت پادیشی»، خیلی خوب مواقف شد همان حس درد و رنگ و ترس و ترکی را به توبر بکشند ک پیش از بردک بردن هلمزدیپ در میان فیلم‌های «ارباب کلک‌ها» هس می‌شد.

«شهسوار هفت پادیشی» در زمان تعریف 10.29 میلیون دیگر دیست. اما بعدا و بعد از تعليمات فصل حشتم، نظر كل على عن قسمت به قدود شانزده ميلين نفر ريست. गया अगा अगुदे अग अगा अगा अगा अगुदा बुद؟ کلی‌ها میتستاند «شهسوار حفت پادیشی» لهم کسمت «بازی تاج‌ و تخت» بود که اومه جان‌مایه‌ای رایلی در سریال را در خود داشت، و محمد همان عالی‌ها بود که در حماسی فانتزی را به کنین موبائی بود. و شش کسمت کے کے کے کے کے کے Gwendoline Kristi (Breen) and Niklas Kaster Waldo (Jimmy) به خاطر بازی در آن قسمت، ندجان دروسی بازی در آیین کسمت، ندیگ نکوں بازیگی وحنیشت بازیازی نکش مملک مرد و زن در هفتاد و یکمین عمی ساطر پربینده شدند، و صفیح هردو در ین. ریبت ناکام مندند. نام ین قسمت هم اقتاب به شوالیه شدن برین در ین قسمت دارد. او که حمائة رویای آئین را می‌دید که به ولین شوالی‌ای زن وستوروس بردید، در این کسمت با کمک جیمی لنستر، به استراین خود ریست.

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا